Tag: Virodhak Ek Asa

Virodhak Ha Tumcha Guru Ahe

Virodhak Ha Tumcha Guru Ahe

विरोधक हा एक असा गुरु आहे,
जो तुमच्या कमतरता,
परिणामा सहित
दाखवुन देतो…!