Tumhi Kiti Jaglat Hyapeksha

तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे…