Timepass Mhanun Prem Karu Naye

Timepass Mhanun Prem Karu Naye

प्रेमात कधीतरी “टाईमपास” करावा,
पण “टाईमपास” म्हणून,
कधीच प्रेम करू नये…