Tag: Mi Upvaas Karat Nahi

Mi Upvaas Karat Nahi

मी उपवास करत नाही,
कारण जास्त खायला मला आवडत नाही…