Tag: Mi Rusave An Tu Mala Hasvavae

Majhi Ladki Maitrin

मी रुसावे अन तू मला हसवावे,
तू रुसावे अन मी तुला हसवावे,
असेच नाते आपले कायम असावे…