Tag: Mi Ratri Ushira Gharat Shirlo

Daru Pivun Aalat Na Joke

Daru Pivun Aalat Na Joke

मी रात्री उशिरा घरात शिरलो
आणि बेडवर पाठ टेकताच…
ती म्हणाली, दारू पिऊन आलात ना..?
मी म्हणालो, खरं आहे…
पण तू कसे काय ओळखलेस..?
ती हसुन म्हणाली, तुमचे घर बाजूचे आहे…
☺☺☺