Tag: Mi Mansokt Radun Ghete

Mi Radun Ghete Kuni Naslyavar

Mi Radun Ghete Kuni Naslyavar

मी मनसोक्त रडून घेते,
घरात कुणी नसल्यावर..
मग सहज हसायला जमतं,
चारचौघात बसल्यावर…