Tag: Marave Pari Kirtirupe Urave

Marave Pari Kirtirupe Urave

मरावे परी कीर्तीरूपे उरावे…