Tag: Malahi Tech Vatatay

Gapp Ka Ahes Bol Na I Love You

मलाही तेच वाटतंय
जे तुला वाटतंय..
मग तरीही आपण,
गप्प का आहोत…
I LOVE YOU!