Tag: Majhya Pasun Durach Jaychay

Majhya Pasun Dur

Majhya Pasun Dur

माझ्यापासून दूरच जायचंय,
तर खुशाल जा..
फक्त एवढंच लक्षात ठेव,
पुन्हा मागे वळून बघायची
मला पण सवय नाही…