Tag: Majhi Maitri Samjayala Vel Lagel

Majhi Maitri Samjayala Vel Lagel

माझी मैत्री समजायला वेळ लागेल,
पण एकदा समजली तर वेड लागेल…