Tag: Lokana Tashich Vagnuk Dya

Lokanshi Ase Vaga

लोकांना तशीच वागणूक द्या,
जशी ते तुम्हाला देतात…