Tag: Kunavar Kitihi Prem Kara Pan Jar

Ek Choti Chukhi Pureshi Aste Naate Tutayala

Ek Choti Chukhi Pureshi Aste Naate Tutayala

कुणावर कितीही प्रेम करा पण जर
समोरच्याला आपली सोबत नको असेल ना,
तेव्हा आपली लहानशी
चुकी पण पुरेशी असते नातं तुटायला…