Tag: Kon Konache Naste He Agodar Samajale Aste

Kon Konache Naste

Kon Konache Naste

कोण कोणाचे नसते हे अगोदर समजले असते,
तर हे तुटणारे नाते,
मी कुणाशी जोडलेच नसते…