Tag: Khup Strong Astat Ti Lok.

Lapun Ektyat Radtat Je Lok

खूप Strong असतात
ती लोकं.
जे सर्वांपासून लपून,
एकट्यात रडतात…