Tag: Khare Prem Kaay Asate He Aata Mala Kalalay

Prem Karnare Konitari Mala Milalay

खरं प्रेम काय असतं हे आता मला कळालंय,
माझ्यावर माझ्याएवढेच प्रेम करणारं
आता कोणीतरी मला मिळालंय…