Tag: Kartavya Karj Upkar

Ya Tin Goshti Kadhich Visru Naka

कर्तव्य, कर्ज, उपकार
या ती गोष्टींचं
कधीच विस्मरण
होऊ देऊ नये…