Sukh Dukh Donhi Swikarli Pahijet

जीवनात सुख दुःख दोन्ही आपण स्वीकारलेच पाहिजेत, कारण ती आपणच निर्माण केलेली आहेत.. हे सूत्र लक्षात घेतले तर, मनुष्य सरळ वागू शकेल…