Tag: Itki Nakoshi Jhaliy Ka Re Mi Tula.

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

इतकी नकोशी झालीय का रे
मी तुला..
कि एक Phone हि करावासा वाटत नाही,
का मला…?