Tag: Gopika Kithi Sundar Asudet

6 Mala Majhi Radhach Aavadate

“गोपिका कितीही सुंदर असूदेत;
मला मात्र माझी रुसणारी
राधाच आवडते..!”