Tag: Garja Kami Asne

Aajchi Khari Garaj

गरजा कमी असणे,
हीच आजची खरी गरज आहे…