Tag: Ektepana Tevha Vatat Nahi Jevha Aapan Ekte Asto

Ektepana SMS

Ektepana SMS

एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही जेव्हा आपण एकटे असतो,
तर तो तेव्हा वाटतो जेव्हा आपल्या बरोबर सर्व जण असतात,
पण ती व्यक्ती नसते जी आपल्याला आपल्या बरोबर हवी असते…