Tag: Ekhi Kshan Nahi Jevha

Ka Tihi Mala Aathvat Asel

एकही क्षण नाही जेव्हा,
तिची आठवण येत नसेल..
असा एकतरी क्षण असेल,
जेव्हा तिही मला आठवत असेल?