Tag: Ekhadyala Gunhegar Tharvitana

Ekhadyala Gunhegar Tharvitana

एखाद्याला गुन्हेगार ठरवितांना त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा…