Ek Number Marathi Joke

Ek Number Marathi Joke

एक मुलगा देवाला विचारतो, “तिला गुलाबाचं फूल का आवडतं ? ते तर एका दिवसात मरून जातं…! मग तिला मी का आवडत नाही ? मी तर तिच्यासाठी रोज मरत असतो”! देव उत्तर देतात, ☺ ☺ ☺ ☺ भारी रे…! एक नंबर…! Whatsapp वर टाक…!