Tag: Dukh Kavtalat Basu Naka

Dukh Visra Ani Hasat Raha

दु:ख कवटाळत बसू नका, ते विसरा आणि सदैव हसत रहा…