Tag: Chukun Ka Hoina

Tu Nakki Phone Karshil

Tu Nakki Phone Karshil

चुकून का होईना,
तू माझी आठवण काढशील..
आठवण काढण्याइतकी तरी,
तू नक्कीच फोन करशील…