Tag: Changlya Kalaat Haat Dharne

Haat Na Sodne Mhanje Maitri

Haat Na Sodne Mhanje Maitri

चांगल्या काळात हात धरणे,
म्हणजे मैत्री नव्हे,
वाईट काळात देखील
हात न सोडणे म्हणजे मैत्री…