Tag: Bolun Dakhavnyasarkh Khup Kahi Aahe.

Self Attitude Quotes In Marathi

बोलून दाखवण्यासारखं खूप काही आहे.
पण आपण बोलून नाही तर करून दाखवतो…