Tag: Bayko: Kay Ho Mi Jevha Gane Gaat Aste

Bayko Navra Joke Marathi

बायको: काय हो, मी जेव्हा गाणे गात असते,
तेव्हा तुम्ही घर बाहेर का जाता?
नवरा: कारण बाहेरच्या लोकांना,
असे वाटू नये कि मी तुझा गळा दाबतोय…