Tag: Bahyasaundaryapeksha

Bahya Saundaryapeksha Antargat Saundarya Molache

बाह्यसौंदर्यापेक्षा अंतर्गत सौंदर्य जास्त मोलाचं असतं…