Tag: Ashya Mansala Kadhich Gamavu Naka

Ashya Mansala Kadhich Gamavu Naka

अशा माणसाला कधीच गमावू नका,
ज्याच्या मनात तुमच्याविषयी,
आदर, काळजी आणि प्रेम असेल…