Tag: Ase Mhantat Ki Jithe Ekda

Sasarwadit Punha Javach Lagte

Sasarwadit Punha Javach Lagte

असं म्हणतात की जिथं एकदा,
विश्वासघात होतो तिथं पुन्हा जाऊ नये,
पण काय करणार,
सासरवाडीत पुन्हा जावंच लागतं…