Tag: Aayushyat Kitihi Changli Karm Kara

Kautuk He Smshanatach Honaar

आयुष्यात कितीही चांगली करा,
पण कौतुक हे स्मशानातच होतं…