Tag: Aayushyat Jinkal Tevha Ase Jinka Ki

Aayushyat Ase Jinka Ki

Aayushyat Ase Jinka Ki

आयुष्यात जिंकाल तेव्हा असे जिंका की,
जणू जिंकायची सवयच आहे…
हराल तेव्हा असे हरा की,
जणू सतत जिंकायचा कंटाळा आल्याने,
गंमत म्हणून हरलो आहोत…