Kuthlyahi Prasangi Tham Pane Ubhe Raha

Kuthlyahi Prasangi Tham Pane Ubhe Raha

आशेचे, निराशेचे असे अनेक प्रसंग येतात,
पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसे,
कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी राहतात…