Tag: Aamhi Konalach Kami Samajt Nahi.

Royal Status in Marathi

आम्ही कोणालाच कमी समजत नाही.
फक्त आम्हाला कमी समजण्याची चुकी,
तुम्ही पण करू नका…