Tag: वेळेबरोबर मन आणि

Velebarobar Manse Badaltaat

वेळेबरोबर मन आणि
मनाबरोबर माणसे कशी
बदलतात कळतच नाही..!!