Tujhi Aathvan Marathi Charoli

Tujhi Aathvan Marathi Charoli

तुझी आठवण येण्यासाठी
काळ वेळ लागत नाही..
तीही माझ्या सारखीच आहे,
तिलाही तुझ्या शिवाय
राहवत नाही…