Tujha Raag Mala Khup Aavadto

तुझा राग आहे ना तो मला खूप आवडतो, म्हणूनच कधी कधी तुला त्रास द्यायला मला खूप आवडतं…