Tag: कोणी रोझा ठेवला

Aai Baap Sambhale Toch Sukhi Jhala

Aai Baap Sambhale Toch Sukhi Jhala

कोणी रोझा ठेवला..
तर,
कोणी नवराञीचे उपवास ठेवले..
तर,
कोणी श्रावण ठेवले..
परंतु, सुखी तोच झाला ज्याने,
घरात आई बाप ठेवले…
शुभ राञी!