Kitihi Bhandan Jhale Tari

Kitihi Bhandan Jhala Tari

कितीही भांडण झालं तरी
मनात कोणताही राग न ठेवता
जे लगेच गोड होतात ना,
तेच खरे Life Partner असतात…