Tag: एकमेव स्त्री जी माझा चेहरा बघायच्या आधीपासून

Majhe Aai Baba

Majhe Aai Baba

एकमेव स्त्री जी माझा चेहरा बघायच्या आधीपासून
माझ्यावर प्रेम करते… आई!
एकमेव माणूस जो माझ्यावर स्वतःपेक्षा
जास्त प्रेम करतो… बाबा!