Tag: एकमेका साहय्य करू अवघे धरू सुपंथ

Ekmeka Sahya Karu Avghe Dharu Supanth

एकमेका साहय्य करू, अवघे धरू सुपंथ…