Tag: एकदा मला ना

Tu Majhi Vaat Paahtana

Tu Majhi Vaat Paahtana

एकदा मला ना,
तू माझी वाट पाहतांना पाहायचंय..
तेवढ्यासाठी आडोशाला,
हळूच लपून रहायचंय…