Tag: एकटी झाली मी आज कुणी सतावत नाही

Ekti Jhali Mi Aaj

Ekti Jhali Mi Aaj

एकटी झाली मी आज..
कुणी सतवत पण नाही,
तर कुणी मनवत पण नाही…