Tag: आवड आणि

Aavad Asel Tar Kahihi Avghad Nahi

आवड आणि
आत्मविश्वास
असेल तर कोणतीही
गोष्ट अवघड नाही…