Tag: आपल्यामुळे दुसऱ्याला दु:ख

Dusryala Dukh Hoil Ase Vagu Naka

आपल्यामुळे दुसऱ्याला दु:ख होईल असे कधीही वागू नका…