Tag: आज मला खूप रडावसं वाटतंय

Aaj Mala Khup Radavese Vatate

Aaj Mala Khup Radavese Vatate

आज मला खूप रडावसं वाटतंय,
स्वतःशी परत खूप भांडावंसं वाटतंय,
भरलेल्या डोळ्याने… आरश्या समोर बसावसं वाटतंय,
अन आपलं कोणीच नाही म्हणून,
स्वतःचेच डोळे पुसावंस वाटतंय…