Tag: असं काम करा की

Ase Naav Kara Ki

Ase Naav Kara Ki

असं काम करा की,
नाव होऊन जाईल..
नाही तर,
असं नाव करा की,
लगेच
काम होऊन जाईल…